Geodezie

geodezie clanek

PRÁCE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Geometrické plány pro:

 • změnu hranice katastrálního území
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení nebo změna obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení
 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku dle vyhlášky 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška)

Vytyčení vlastnických hranic pozemků
Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu, při které se do terénu přenese poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů evidovaných v katastru nemovitostí o jejich geometrickém a polohovém určení v následujících bodech:

 • zaměření skutečného stavu v terénu a následné vyhodnocení skutečného stavu vůči katastrální mapě a výsledkům dřívějších měření
 • doručení pozvánky k vytyčení všem dotčeným vlastníkům
 • vytyčení hranic za účasti vlastníků a podle potřeby stabilizace lomových bodů vlastnických hranic
 • zaslání dokumentace o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a předání dokumentace příslušné katastrální pracoviště

Revize katastru nemovitostí
Konzultace a řešení nesouladů zjištěných při revizi katastru nemovitostí. Vyhotovení geometrického plánu, potřebného pro zápis budovy nebo přístavby, které nebyly dosud do katastru nemovitostí zapsány apod.

Poradenské služby v oblasti nemovitostí
Zajišťujeme poradenské služby ohledně nemovitých věcí:

 • poradenství ve věci vlastnictví nemovitostí, zjišťování původních vlastnických vztahů, převody či přechody vlastnictví, oprávněnost užívání nemovitostí, restituční nároky, možnost vydržení vlastnictví či věcných břemen
 • převody vlastnictví k nemovitostem, darování či prodej pozemků nebo jejich částí, budov, bytových jednotek
 • vypořádání společného jmění manželů
 • zástavní právo k nemovitostem
 • zřízení věcných břemen k nemovitostem
 • reálné rozdělení pozemků či budov a zápis těchto nově vzniklých nemovitostí do katastru nemovitostí
 • předkupní právo
 • užívání nemovitostí ve spoluvlastnictví
 • prohlášení vlastníka budovy včetně zaměření jednotek, převody bytových či nebytových jednotek do vlastnictví, úkony spojené se vznikem společenství vlastníků, zápis do rejstříku společenství vlastníků, konání ustavující schůze, stanovy společenství
 • výstavba nových jednotek v domě
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví budovy vznikem vlastnictví jednotlivých jednotek

INŽENÝRSKÁ GEODEZIE

 • zaměření polohopisu a výškopisu pozemku pro projekt
 • polohové a výškové vytyčení staveb
 • zaměření skutečného provedení stavby

CENÍK
Cena se odvíjí od časové náročnosti a rozsahu zpracování a stanovuje se individuálně, podle konkrétního případu. Přesnou cenu lze stanovit při místním šetření, před zahájením práce. Pro soubory pozemků lze vypracovat individuální cenovou kalkulaci. Platba se provádí až při předání geometrického plánu.

 

 

 

Kontakt

Dusíkova 906/33, Lesná, 638 00 Brno
638 00 Brno

+420 608 911 143
office@sphyrna.cz

jana.riskova@sphyrna.cz

IČ: 01899104
DIČ: CZ01899104
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79749.

O nás

Naše společnost má oprávnění vyhotovovat odhady a provádět zeměměřické činnosti, zejména geometrické plány a vytyčování hranic pozemků. Ve spolupráci s advokátní kanceláří a soudním znalcem Vám připravíme řešení, které bude pro Vás nejvýhodnější.